Ultima actualizare: 24 Aprilie 2009 - Daniel Jabeniţean
Primăria Oraşului Băneasa
An:
 1. Hotărâre a Consiliului Local

  privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatoilor tehnico-economici pentru obisctivul de investiţii " Reabilitarea si extindenrea parc public şi spaţii verzi in oraşul Băneasa" in vederea aplicării in cadrul "Pogramului naţional de inbunătăţirea  calităţii mediului  prin realizarea de spaţii verzi in localtăţi" precum si aprobarea a altor masuri necesare implementări acestora.

  Nr. 1 / 25 Februarie 2009

 2. Hotărâre a Consiliului Local

  privind transmiterea in folosinţă gratuită Companiei Naţionale de Investiţii-CNI S.A a terenului in suprafaţa de 3300 mp, pe durata construiri obiectivului "Sală de sport"

  Nr. 1 / 25 Februarie 2009

 3. Hotărâre a Consiliului Local

  privind aprobarea Regulametului-cadru privind organizarea si desfasurarea licitaţilor publice privind vanzarea bunurilor imobile proprietate a oraşului Băneasa

  Nr. 1 / 25 Februarie 2009

 4. Hotărâre a Consiliului Local

  privind aprobarea Regulamentului de ordine interioară pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din Primaria Oraşului Băneasa

  Nr. 1 / 25 Februarie 2009

 5. Hotărâre a Consiliului Local

  privind prelungirea unui contract de inchiriere pentru un spaţiu ce aparţine domeniului public şi deţinut prin contract de inchiriere de catre S.C MIRIAPODIS S.R.L  Băneasa

  Nr. 1 / 25 Februarie 2009

 6. Hotărâre a Consiliului Local

  privind stabilirea suprafetei de teren agricol din categoria păşune, pentru care se va depune cerere de subvenţie

  Nr. 1 / 25 Februarie 2009

 7. Hotărâre a Consiliului Local

  privind stabilirea listei cuprinzând documentele de interes public, produse şi/sau gestionate, altele decât cele puse la dispozitie  din oficiu

  Nr. 1 / 25 Februarie 2009

 8. Hotărâre a Consiliului Local

  privind utilizarea fondului de rulment pentru finanţarea achiziţiei publice "Inlocuirea tamplarie ferestre la două biserici din oraşul Băneasa

  Nr. 1 / 25 Februarie 2009

 9. Hotărâre a Consiliului Local

  privind asigurarea finantării lucrărilor de sistematizare pe verticală a amplasamentului lucrărilor de racorduri la utilitaţi, precum şi asigurarea intreţineri si exploatării obiectivului de investiţie " Sala de sport"

  Nr. 1 / 25 Februarie 2009

 10. Hotărâre a Consiliului Local

  privind inscrierea in domeniul public al oraşului Băneasa, a unor bunuri imobile, terenuri libere de constructii, situate in oraşul Băneasa, sat Făurei

  Nr. 1 / 25 Februarie 2009

 11. Hotărâre a Consiliului Local

  privind aprobarea trecerii in proprietatea privată a oraşului Băneasa a unor terenuri situate in oraşul Băneasa

  Nr. 1 / 25 Februarie 2009

 12. Hotărâre a Consiliului Local

  privind stabilirea unor măsuri privind asigurarea liberului acces la informaţiile de interes public

  Nr. 1 / 25 Februarie 2009

 13. Hotărâre a Consiliului Local

  privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local Băneasa in Consiliul Consultativ al Centrului de Sănătate Băneasa  

  Nr. 1 / 25 Februarie 2009

 14. Hotărâre a Consiliului Local

  Stat nominal de personal

  Nr. 1 / 31 Martie 2009

 15. Hotărâre a Consiliului Local

  Stat de funcţii pentru aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local Băneasa, Judetul Constanţa

  Nr. 1 / 31 Martie 2009

 16. Hotărâre a Consiliului Local

  regulament de organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului oraşului Băneasa,judeţul Constanţa

  Nr. 1 / 31 Martie 2009

 17. Hotărâre a Consiliului Local

  privind aprobarea Regulamentului pentru conferirea titlului de" Cetăţean de onoare al oraşului Băneasa" persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite.

  Nr. 1 / 31 Martie 2009

 18. Hotărâre a Consiliului Local

  privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice care işi desfăşoară activitatea in Oraşul Băneasa şi se deplasează din alte localităţi.

  Nr. 1 / 31 Martie 2009

 19. Hotărâre a Consiliului Local

  privind prelungirea unui contract de inchiriere pentru un spaţiu ce aparţine domeniului public şi deţinut prin contract de inchiriere de B.N.P. Marian Puteanu,  Băneasa

  Nr. 1 / 31 Martie 2009

 20. Hotărâre a Consiliului Local

  privind prelungirea unui contract de inchiriere pentru un spaţiu ce aparţine domeniului public şi deţinut prin contract de inchiriere de U.D.T.T.M.R. Filiala Băneasa, sat Faurei

  Nr. 1 / 23 Ianuarie 2009

. .