Ultima actualizare: 24 Iulie 2024 - Unknown Public User
Primăria Comunei Bivolari

Principalele atribuţii ale primarului

PRINCIPALELE ATRIBUTII ALE PRIMARULUI PE BAZA LEGII 215/2001

Art.68
        (1) Primarul indeplineste urmatoarele atributii principale:
        a) asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a prevederilor Constitutiei, precum si punerea in aplicare a legilor, a decretelor Presedintelui Romaniei, a hotararilor si ordonantelor Guvernului, dispune masurile necesare si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter noprmativ ale ministrilor si ale celorlalti conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale, precum si a hotararilor consiliului judetean,
        b) asigura aducerea la ideplinire a hotararilor consiliul local.
In situatia in care apreciaza ca o hotarare este ilegala, in termen de 3 zile de la adoptare il
sesizeaza pe prefect,
        c) poate propune consiliului local consultarea populatiei prin referendum, cu privire la
problemele locale de interes deosebit.
Pe baza hotararii consiliului local ia masuri pentru organizarea acestei consultari, in conditiile legii,
        d) prezinta consiliului local, anual sau ori de cate ori este necesar, informari, privind starea economica si sociala a comunei sau a orasului, in concordanta cu atributiile ce revin autoritatilor administratiei publice locale, precum si informari asupra modului de aducere la indeplinire a hotararilur consiliului local,
        e) intocmeste proiectul bugetului local si contul de incheiere a exercitiul bugetar si le supune spre aprobare consiliului local,
        f) exercita functia de ordonator principal de credite,
        g) verifica, din oficiu sau la cerere, incasarea si cheltuirea sumelor din bugetul local si comunica de indata consiliului local cele constatate,
        h) ia masuri pentru prevenirea si limitarea urmarilor calamitatilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, impreuna cu organele specializate ale statului. In acest scop poate mobiliza populatia, agentii economici si institutiile publice din comuna sau din oras, acestea fund obligate sa execute masurile stabilite in planurile de protectie si interventie elaborate pe tipuri de dezastre,
        i) asigura ordinea publica si linistea locuitorilor, prin intermediul politiei, jandarmeriei, gardienilor publici, pompierilor si unitatilor de protectie civila, care au obligatia sa raspunda solicitarilor sale, in conditiile legii,
        j)  indruma si supravegheaza activitatea gardienilor publici, conform angajamentelor contractuale,
        k) ia masurile prevazute de lege cu privire la desfasurarea adunarilor publice
        l) ia masuri de interzicere sau de suspendare a spectacolelor, reprezentantiilor sau a altor
manifestari publice care contravin ordinii de drept ori atenteaza la bunele moravuri, la
ordinea si linistea publica,
        m) controleaza igiena si salubritatea localurilor publice si produselor alimentare puse in
vanzare pentru populatie, cu sprijinul serviciilor de specialitate,
        n) ia masuri pentru prevenirea si combaterea pericolelor provocate de animale, in
conditiile legii,
        o) ia masuri pentru elaborarea planului urbanistic general al localitatii si il supune spre
aprobare  consiliului  local,   asigura respectarea prevederilor planului  urbanistic
general, precum si ale planurilor urbanistice zonale si de detaliu,
        p) asigura repartizarea locuintelor sociale pe baza hotararii consiliului local,
        q) asigura intretinerea si reabilitarea drumurilor publice, proprietate a comunei sau a
orasului, instalarea semnelor de circulatie, desfasurarea normla a traficului rutier si
pietonal, in conditiile legii,
        r) exercita controlul asupra activitatilor din targuri, piete, oboare, locuri si parcuri de
distractii si ia masuri pentru buna functionare a acestora,
        s) conduce serviciile publice locale, asigura functionarea serviciilor de starea civila si de
autoritate tutelara, supravegheaza realizarea masurilor de asistenta si ajutor social,
        t)  indeplineste functia de ofiter de stare civila,
        u) emite avizele, acordurile si autorizatiile date in competenta sa prin lege,
        v) propune consiliului local spre aprobare, in conditiile legii, organigrama, statul de
functii, numarul de personal si regulamentul de organizare si functionare a aparatului
propriu de specialitate,
        w) numeste si elibereaza din functie, in condiliile legii, personalul din aparatul propriu de
specialitate     al     autoritatilor     administratiei    publice     locale,     cu     exceptia
secretarului,propune consiliului local numirea si eliberarea din functie, in conditiile
legii, a conducatorilor regiilor autonome, ai institutiilor si serviciilor publice de
interes local,
        x) raspunde de inventarierea si administrarea bunurilor care apartin domeniului privat al
comunei sau al orasului,
        y) organizeaza evidenta lucrarilor de constructii din localitate si pune la dispozitie
autoritatilor administratiei publice centrale rezultatele acestor evidente ,
        z) ia masuri pentru controlul depozitarii deseurilor menajere, industriale sau de orice fel,
pentru asigurarea igienizarii malurilor cursurilor de apa din raza comunei sau a
orasului, precum si pentru decolmatarea vailor locale si a podetelor pentru asigurarea
scurgerii apelor mari.

        (2) Primarul indeplineste si alte atributii prevazute de lege sau de alte acte normative, precum si insarcinarile date de consiliul local.

Art.69
        (1) In exercitarea atributiilor de autoritate tutelara si de ofiter de stare civila, a sarcinilor ce-i revin din actele normative privitoare la recensamant, la organizarea si desfasurarea alegerilor, la luarea masurilor de protectie civila, precum si a altor atributii stabilite prin lege primarul actioneaza si ca reprezentant al statului in comuna sau orasul in care a fost ales.
        (2) In aceasta calitate, primarul poate solicita, inclusiv prin intermediul prefectului, in conditiile legii, concursul sefilor serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale din unitatile administrativ-teritoriale, daca sarcinile ce ii revin nu pot fi rezolvate prin aparatul propriu de specialitate.

Art.70
        (1) Primarul deleaga viceprimarului sail, dupa caz, viceprimarilor, prin dispozitie emisa in eel mult 30 de zile de la validare, exercitarea atributiilor ce-i revin potrivit art.68 alin.(l )lit.j),m),p),r),v),x),si y).
        (2) Atributiile de ofiter de stare civila pot fi delegate viceprimarului, secretarului sau altor functionari cu competente in acest domeniu, potrivit legii.
        (3) Atributiile ce revin primarului, ca reprezentant al statului, potrivit art.69, cu exceptia celor de ofiter de stare civila, precum si cele prevazute la art.68 alin.(l) lita)-f),h),i),k),l)si t),nu pot fi delegate.

Art.71
        (1) In exercitarea atributiilor sale, primarul emite dispozitii cu caracter normativ sau individual. Acestea devin executorii numai dupa ce sunt aduse la cunostinta publica sau dupa ce au fost comunicate persoanelor interesate, dupa caz.

Sursa:

Fişier ataşat: B /


saad.ro/7d0f31983cee7d753a702c746ba6ba57

. .